Par skolu

249082__5ebfc7c3aaa80

Jelgavas novada Sporta centrs 

Jelgavas novada Sporta centrs  ir Jelgavas novada pašvaldības  dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kas īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

Iestādes darbības mērķi:

 • nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;
 • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam,
  veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos.
370550234_811113007687082_8922473236528506209_n
421943511_932620265536355_672774561909170445_n

Iestādes uzdevumi:

 • īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes sportā;
 • veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;
 • sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
 • racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;
 • sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem , lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;
 • veikt izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu izglītojamajiem, nodrošinot viņu veselības nostiprināšanu un sporta meistarības pilnveidošanu;
 • nodrošināt iespējas izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;
 • sagatavot izglītojamos valsts jauniešu, junioru vai pieaugušo izlasēm;
 • organizēt sporta pasākumus un sacensības;
 • popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
 • nodrošināt izglītojamajiem regulāru veselības pārbaudi;
 • aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē.

Iestāde īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

Volejbols  20V813001, 30V813001;
Orientēšanās  20V813001, 30V813001;
Vieglatlētika  20V813001, 30V813001;
Brīvā cīņa 20V813001, 30V813001;
Regbijs 20V813001, 30V813001.

370479874_811113071020409_8739804479210314470_n
Scroll to Top